زیست‌شناسی

اسپرم

یک دقیقه با علم | یاخته جنسی جنس مذکر اسپرم است. این یاخته‌ها عموماً، به واسطه دارا بودن یک تاژک،

زیست‌شناسی

یاخته‌های جانوری

یک دقیقه با علم | یاخته‌های بدن ما دارای بسیاری از ساختارهایی است که در همه یاخته‌های جانوری و بسیاری

زیست‌شناسی

پروکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | کوچک‌ترین و ساده‌ترین یاخته‌ها، به باکتری‌ها و آرکی‌ها تعلق دارند، دو گروه متفاوت از جانداران