زیست‌شناسی

چرخه قاعدگی

یک دقیقه با علم | هدف چرخه قاعدگی (oestrus cycle) که در مادگان همه پستانداران جفت‌دار دیده می‌شود، آماده کردن

زیست‌شناسی

جنین

یک دقیقه با علم | جنین اولین قدم در تکوین یک جاندار است. در طی مرحله جنینی جاندار به سرعت