زیست‌شناسی

جهش‌یافته

یک دقیقه با علم | تعداد انگشت‌شماری از دام‌ها بیش از یک بار در سال تولید‌مثل کرده و این طول

زیست‌شناسی

برتری دورگه

یک دقیقه با علم | گاهی اوقات حاصل آمیزش دو والد متفاوت نه تنها صفات مورد نظر پرورش‌دهنده را دارد،