زیست‌شناسی

تقسیم دوتایی

یک دقیقه با علم | پیش از ظهور تولیدمثل جنسی، تمامی اشکال حیات روی این کره خاکی به شیوه غیرجنسی

زیست‌شناسی

پروکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | کوچک‌ترین و ساده‌ترین یاخته‌ها، به باکتری‌ها و آرکی‌ها تعلق دارند، دو گروه متفاوت از جانداران

زیست‌شناسی

رشد

یک دقیقه با علم | موجود زنده زمانی زنده به شمار می‌آید که بتواند لااقل در برهه‌ای از زندگی‌اش رشد

زیست‌شناسی

شکل‌های حیات

یک دقیقه با علم | تعداد گونه‌های مختلف جانداران روی این کره خاکی چیزی میان سه تا ۳۰ میلیون تخمین

زیست‌شناسی

میکروب‌های پروکاریوتیک

یک دقیقه با علم | میکروب‌های ساخته شده از سلول‌های پروکاریوتیک در دو دسته قرار می‌گیرند؛ باکتری‌ها و آرکیایی‌ها که

زیست‌شناسی

رده‌بندی زیستی

یک دقیقه با علم | مبنای سیستم رده‌بندی جانوران، گیاهان و میکروب‌ها نخستین بار در اوایل دهه ۱۷۰۰ میلادی توسط

زیست‌شناسی

پروکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | پروکاریوت‌ها ارگانیسم‌های ساده تک سلولی هستند که هسته سلول یا خانه DNA ندارند. در عوض