فیزیک

اسید و باز

یک دقیقه با علم | در ساده­‌ترین تعریف، اسیدها محلول‌­هایی هستند که دارای یون هیدروژن مثبت اضافه بوده، اما بازها