زیست‌شناسی

رونویسی

یک دقیقه با علم | ژن‌ها در درون هسته جای دارند ولی پروتئین‌هایی که توسط این ژن‌ها رمزگذاری می‌شوند در

زیست‌شناسی

DNA بی‌نمود

یک دقیقه با علم | تمامی DNA درون یاخته در فرآیند همانندسازی شرکت می‌کند، اما وقتی نوبت به خواندن رمز