زیست‌شناسی

انتقال هسته

یک دقیقه با علم | این شکل از همسانه‌سازی، با تبدیل مستقیم تخمک به زیگوت لقاح را دور می‌زند. در