زیست‌شناسی

نوع‌دوستی

یک دقیقه با علم | دلایل زیادی برای توضیح نوع‌دوستی (Altruism) و از خودگذشتگی انسان وجود دارد، اصول اخلاقی، افزایش

زیست‌شناسی

داروینیسم نو

یک دقیقه با علم | در امروزی ما از تکامل به واسطه انتخاب طبیعی «داروینیسم نو» (-Neo Darwinism) خوانده می‌شود.

زیست‌شناسی

کنام بوم شناختی

یک دقیقه با علم | کنام بوم شناختی (Ecological niche) هر گونه کنامی را در بوم سازگان اشغال می‌کند. کنام

زیست‌شناسی

درخت حیات

یک دقیقه با علم | تنها تصویر در کتاب خاستگاه گونه‌های داروین درختی است که نشان می‌دهد چگونه تکامل به

زیست‌شناسی

گونه‌زایی

یک دقیقه با علم | انتخاب طبیعی جانداران را بر اساس محیط تغییر می‌دهد. طی میلیون‌ها سال و تغییراتی جزئی،

زیست‌شناسی

تنوع

یک دقیقه با علم | انتخاب طبیعی به ماده خامی نیاز دارد، اگر تمامی اعضای جمعیتی از جانوران یکسان باشند،

زیست‌شناسی

انتخاب طبیعی

یک دقیقه با علم | نظریه تکامل داروین به اصل انتخاب طبیعی استناد می‌کند – ایده‌ای که یکی از ریشه‌هایش

زیست‌شناسی

درباره خاستگاه گونه‌ها

یک دقیقه با علم | پس از بازگشت به انگلیس از عرشه بیگل، داروین با دختردایی‌اش، اما وج‌وود، ازدواج کرد

زیست‌شناسی

انتخاب طبیعی

یک دقیقه با علم | انتخاب طبیعی یکی از مکانیزم‌های پایه‌ای تکامل است. چارلز داروین و آلفرد راسل والاس، دو