فیزیک

فلزات

یک دقیقه با علم | در شیمی، فلز عنصر یا آلیاژی است که رسانش گرمایی و الکتریکی بالایی دارد. توانایی

شیمی

پیوندهای شیمیایی

یک دقیقه با علم | پیوندهای شیمیایی با متصل کردن عنصرها به یکدیگر ترکیب‌­های شیمیایی را شکل می‌­دهند. یک پیوند

فیزیک

عناصر شیمیایی

یک دقیقه با علم | عناصر شیمیایی ساده‌­ترین مواد طبیعت هستند که تعداد پروتون‌­های (عدد اتمی) معینی در هسته اتم­‌های

فیزیک

ساختار اتمی

یک دقیقه با علم | اتم، مجموعه‌­ای است از یک هسته سنگین کوچک شامل پروتون‌­های باردار مثبت و نوترون­‌های بدون

فیزیک

پادماده

یک دقیقه با علم | در کوتاه‌­ترین تعریف، پادماده نابودکننده ماده است. هر ذره از مدل استاندارد ماده یک قرینه

فیزیک

نیروی قوی و ضعیف

یک دقیقه با علم | در فیزیک ذرات، نیروی قوی (یا پیوند قوی یا نیروی هسته­‌ای قوی) یک نیروی بنیادی

فیزیک

ذرات مدل استاندارد

یک دقیقه با علم | مدل استاندارد، بنیادی‌­ترین ذرات طبیعت را توصیف می­کند. کوچک‌­ترین سازندگان ماده، دو خانواده را تشکیل

فیزیک

دوگانگی موج و ذره

یک دقیقه با علم | نظریه دوگانگی موج و ذره توصیف می‌­کند که چگونه ماده و انرژی در مقیاس‌­های بسیار

فیزیک

مغناطیس

یک دقیقه با علم | خاصیت مغناطیسی یک ویژگی ماده است که سبب می­‌شود در میدان مغناطیسی به آن نیرو

فیزیک

بار الکتریکی

یک دقیقه با علم | بار الکتریکی، ویژگی ذراتی است که از الکترون نشأت می­‌گیرد. این ویژگی سبب می‌­شود که