زیست‌شناسی

به ثبت رساندن ژن‌ها

یک دقیقه با علم | اصلاح ژنتیکی تجارتی عظیم و نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت در بخش پژوهش و توسعه است. درنتیجه

زیست‌شناسی

اصلاح ژنتیکی

یک دقیقه با علم | اصلاح ژنتیکی (GM) که مهندسی ژنتیکی هم خوانده می‌شود، عمل افزودن ژن‌های جدید به یک