زیست‌شناسی

رقابت اسپرمی

یک دقیقه با علم | رقابت برای جفت‌یابی – که بین نرها در جریان است. می‌تواند دشوار و مرگبار باشد،

زیست‌شناسی

چرخه قاعدگی

یک دقیقه با علم | هدف چرخه قاعدگی (oestrus cycle) که در مادگان همه پستانداران جفت‌دار دیده می‌شود، آماده کردن

زیست‌شناسی

حاملگی

یک دقیقه با علم | تشکیل گامت نخستین قدم در تولید مثل جنسی نسل بعدی است. برای شکل‌گیری یک جاندار

زیست‌شناسی

تخمک

یک دقیقه با علم | تخمک گامت جاندار مونث است. تخمک کاملاً با اسپرم متفاوت است. اسپرم ۰.۰۵ میلی‌متر درازا

زیست‌شناسی

اسپرم

یک دقیقه با علم | یاخته جنسی جنس مذکر اسپرم است. این یاخته‌ها عموماً، به واسطه دارا بودن یک تاژک،

زیست‌شناسی

دستگاه تناسلی

یک دقیقه با علم | دستگاه تناسلی انسان متشکل از اندام‌هایی است که یک زوج را قادر به تولیدمثل می‌کند