روان‌شناسی

نظریه استنباط فردی

یک دقیقه با علم | روان‌شناسان بسیاری سعی کردند با بررسی شخصیت از منظر افراد دیگر روشی عینی برای تعریف

روان‌شناسی

ادراک

یک دقیقه با علم | در هنگام بیداری اندام‌های حسی ما اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار می‌دهند. ما می‌توانیم

روان‌شناسی

خود‌آگاهی

یک دقیقه با علم | شناخت فیزیولوژی دستگاه عصبی چیز‌های زیادی درباره انتقال اطلاعات حسی به/ از مغز به ما

روان‌شناسی

آنچه آسیب مغزی به ما می‌آموزد

یک دقیقه با علم | اولین شواهد واقعی مبنی بر موضعی بودن کارکرد‌های مغز بر اثر تحقیق روی بیمارانی به

روان‌شناسی

فرآیند‌های حسی

یک دقیقه با علم | ما به کمک اندام حسی‌مان اطلاعات را از دنیای خارج دریافت میکنیم، به ویژه از

روان‌شناسی

مسیر‌های عصبی

یک دقیقه با علم | سلول‌های عصبی ، یا نورون‌ها، بلوک‌های ساختمان دستگاه عصبی هستند. این سلول‌ها اطلاعات را به

روان‌شناسی

مغز و دستگاه عصبی

یک دقیقه با علم | اگرچه در دیدگاه سنتی قلب « جایگاه روح» محسوب میشود، مصریان باستان مغز را خانه

روان‌شناسی

روان‌شناسی زیستی

یک دقیقه با علم | ظهور علم اعصاب امروزی-مطالعه دستگاه عصبی- به عنوان شاخه‌ای از فیزیولوژی تقریبا همزمان بود با