روان‌شناسی

عصب شناسی

یک دقیقه با علم | در میانه صده نوزدهم، علم پزشکی به اختلالات دستگاه عصبی مرکزی توجه نشان داد. عصب‌شناسان