روان‌شناسی

ذهن و مغز

یک دقیقه با علم | در بسیاری از فرهنگ‌های جهان این باور وجود دارد که انسان دارای روح( غالبا فناناپذیر)