فیزیک

ابر رسانایی

یک دقیقه با علم | یک اَبَررسانا، ماده‌­ای است که جریان الکتریسیته را بدون هیچ مقاومتی عبور می­‌دهد. اگر بار

فیزیک

ابرسیال

یک دقیقه با علم | اَبَرسیال‌­ها سیالاتی هستند که هیچ لزجت یا چسبندگی ندارند و بنابراین بدون اصطکاک حرکت می­‌کنند.