فیزیک

مخلوط و ترکیب

یک دقیقه با علم | اتم­‌های عناصر مختلف می­‌توانند در یک فرآیند شیمیایی به یکدیگر متصل شده و یک ترکیب