زیست‌شناسی

هم‌چیرگی

یک دقیقه با علم | چیرگی ژنتیکی مفهومی ساده، جذاب و آسان‌فهم دارد، اما رابطه ژنوتیپ و فنوتیپ در طبیعت

زیست‌شناسی

صفات مغلوب

یک دقیقه با علم | چیرگی ژنتیکی در حضور یک آلل تنها مفهومی ندارد و تنها با وجود دو آلل

زیست‌شناسی

آلل‌ها

یک دقیقه با علم | کلمه ناآشنا و اصالتاً آلمانی «آلل» که می‌توان آن‌را به «مانند یکدیگر» ترجمه کرد، مفهومی

زیست‌شناسی

ژن‌ها

یک دقیقه با علم | ژن‌ها بخش‌هایی از DNA هستند که به عنوان الگو برای تولید پروتئین به کار می‌روند.