زیست‌شناسی

پروکاریوت‌ها

یک دقیقه با علم | کوچک‌ترین و ساده‌ترین یاخته‌ها، به باکتری‌ها و آرکی‌ها تعلق دارند، دو گروه متفاوت از جانداران

زیست‌شناسی

شکل‌های حیات

یک دقیقه با علم | تعداد گونه‌های مختلف جانداران روی این کره خاکی چیزی میان سه تا ۳۰ میلیون تخمین