عمومی

جراحی

یک دقیقه با علم | جراحی یک فرایند پزشکی برای حذف یا اصلاح بافت‌های بدن در درمان بیماری‌ها است. اولین

عمومی

بیماری‌های قلب و عروق

یک دقیقه با علم | بیماری‌های قلب و عروق، طیفی از اختلالات هستند که بر قلب و رگ‌های خونی اثر