اندیشکده کهن دیار

انسان گرگ انسان

شواهد احتمالی از آدمخواری در میان شکارگران اواخر عصر سنگ در جنوب زاگرس شرح عکس: موقعیت غار اشکفت گاوی در