آکادمی تاریخ علم کتابخانه

کتاب نورشناسی

نگاهی دوباره به شاهکار هزار ساله ابن هیثم در سال جهانی نور جیم الخلیلی زندگی بزرگ‌ترین فیزیک‌دان قرون وسطا به