پرونده ژرفا کیهان و فیزیک نسبیت

نسبیت در بوته آزمایش

وقتی آلبرت آینشتاین نظریه نسبیت عامش را رونمایی کرد نه برایش هورا کشیدند و نه تشویق و تحسینش کردند. تقریبا

پرونده ژرفا کیهان و فیزیک نسبیت

فراسوی آینشتاین

چرا پژوهشگران اینقدر علاقه دارند درستی یا نادرستی نظریه‌های آینشتاین را ثابت کنند؟ ماجرا به این سادگی نیست که چون

پرونده ژرفا کیهان و فیزیک نسبیت

صد سال پابرجا

فیزیک‌دانان پس از یک قرن آزمودن نسبیت عام همچنان می‌کوشند به چیزی دست یابند که حتا نابغه‌ای که این نظریه

پرونده ژرفا کیهان و فیزیک نسبیت

به مبارزه طلبیدن گرانش

فیزیک‌دانان می‌خواهند نسبیت عام آینشتاین را در کرانی‌ترین شرایط کیهانی بیازمایند نظریه نسبیت آلبرت آینشتاین گرانش را از نو ساخت

آرشیو پرونده تاریخ علم ژرفا کیهان و فیزیک نسبیت

۲۰ نکته درباره آلبرت

کودکی آینشتاین در یادگیری کند بود؟ آینشتاین در یادگیری این که چگونه حرف بزند کند بود. والدینش حتا با یک