روان‌شناسی

روان‌شناسی عامه‌پسند

یک دقیقه با علم | ایده‌های فیلسوفان و دانشمندانی که در طول تاریخ تلاش می‌کرده اند تا ذهن و رفتار

روان‌شناسی

روان‌شناسی، حال و آینده

یک دقیقه با علم | مثل هر علم دیگری نمی‌توان از آنچه در آینده در روان‌شناسی کشف خواهد شد خبر

روان‌شناسی

روان‌شناسی ورزش

یک دقیقه با علم | روان‌شناسی گروه‌های اجتماعی به طور اخص به ورزش‌های تیمی ربط پیدا می کند، جایی که

روان‌شناسی

روان‌شناسی مشاغل

یک دقیقه با علم | درحالی که روان‌شناسی اجتماعی چارچوب و ساختار مدیریتی کارآمدی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد، این

روان‌شناسی

مدیریت و نیروی انسانی

یک دقیقه با علم | تقریبا تمام جنبه‌های روان‌شناسی اجتماعی به نحوه کارکرد مؤثر سازمان‌های تجاری ارتباط دارد. تحقیقات انجام

روان‌شناسی

تحصیلات

یک دقیقه با علم | روان‌شناسی رشد با تأکید بر یادگیری به جای تدریس به کلی نظریه‌های آموزشی را تغییر

روان‌شناسی

تبلیغات و رسانه

یک دقیقه با علم | تحقیق درباره نگرش‌ها و روش‌های تشویق آشکارا با دنیای تبلیغات و بازاریابی ارتباط دارد. این

روان‌شناسی

روان‌شناسی سازمانی

یک دقیقه با علم | ایده‌های روان‌شناسی اجتماعی تأثیر بزرگی بر نحوه سازماندهی و همکاری در انواع گروه‌ها داشته است،

روان‌شناسی

روان‌شناسی جزایی

یک دقیقه با علم | روان‌شناسان قضایی (forensic psychologists) در ادبیات داستانی عامه پسند اغلب شرح حال نویسانی هستند که

روان‌شناسی

مشاوره و راهنمایی

یک دقیقه با علم | نیاز به دریافت پشتیبانی از یک روان‌شناس تنها مختص موقعیت‌هایی نیست که فرد با اختلالات