پرونده ذرات بنیادی ژرفا کیهان و فیزیک

ابرتقارن و بحران در فیزیک

فیزیک‌دانان چند دهه روی نظریه زیبایی کار کرده‌اند که نوید رسیدن به درک عمیق‌تری از جهان کوانتومی را داده است.

أخبار ذرات بنیادی کیهان و فیزیک

کشف پادماده چموش در دل ابرهای تندری

هواپیمای جت مجهز به آشکارساز ذره علائمی را ثبت کرد که با هیچ‌یک از منابع شناخته‌شده برای ذرات پادماده همخوانی