آکادمی دانش‌گاه

دانشمندان و شبکه اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی عظیم به حدی رسیده‌اند که چند سال پیش هیچ کس انتظارش را نداشت ریچارد فن نوردن سپیده