اندیشکده داستان

تامل بر آنچه نیست

حرکت درست الکس شوارتزمن این یک داستان سفر در زمان نیست. وقتی در اتاق استریلی می‌نشینی که شبیه بخش بیمارستان