اندیشکده تخته سیاه

قانون دوم ترمودینامیک

جابجایی بی‌پایان میان گرم و سرد سرانجام پایان جهان را رقم خواهد زد ترمودینامیک علم بررسی گرما و انرژی است.

اندیشکده تخته سیاه

معادله بمب اتم

معادله مشهور E=mc۲ آینشتاین برای نخستین بار جرم یک جسم را به انرژی آن پیوند زد و دنیایی نو را