اندیشکده انسان و طبیعت

زیست‌گرایی و حفاظت از طبیعت

عبدالحسین وهاب‌زاده زیست‌گرایی (biophilia) درواقع چیزی نیست جز مجموع گرایش‌های مثبت و منفی به ویژگی‌های زیستگاهی. ما نزدیک به ۲