یک دقیقه با علم | این شکل از همسانه‌سازی، با تبدیل مستقیم تخمک به زیگوت لقاح را دور می‌زند. در این روش هسته تخمک و دست کروموزم‌های هاپلوید آن جدا شده و به واسطه پیپتی ظریف که می‌تواند بدون آسیب به یاخته، وارد غشای یاخته‌ای شود، خارج می‌شوند. اندامک‌ها و سایر محتویات تخمک پس از هسته‌زدایی (enucleation) دست‌نخورده باقی می‌مانند. در مرحله بعدی، هسته دیپلوئید از یاخته‌ای پیکری به تخمک تزریق می‌شود. درنتیجه، تخمک به یاخته‌ای دیپلوید مبدل می‌شود ولی این پایان کار نیست. سیتوپلاسم تخمک دارای عواملی است که می‌توانند کروموزوم‌های هسته را از نو به کار اندازند. برای تحریک آنی عوامل، شوکی الکتریکی به یاخته داده می‌شود، گرچه پژوهشگران احتمالا روش‌هایی ظریف‌تر و محرمانه برای این کار در چنته دارند. پس از این مرحله، یاخته تقسیم شده و به جنینی تبدیل می‌شود که همسان‌دهنده هسته یاخته پیکری است. همسانه‌های که از این روش به دست می‌آیند عموما با هدف استخراج یاخته‌های بنیادین پرورش می‌یابند، ولی چنین همسانه‌هایی در صورت رشد به جانوری کامل مبدل می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *